Kokura castle ปราสาทโคคุระ ฟุกุโอกะ ปราสาทเก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี

January 31, 2024

kokura castle ปราสาทโคคุระ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ถือเป็นต้นแบบ ในการก่อสร้างปราสาทต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูงทั้งหมด 5 ชั้น และมีฐานรากเป็นชั้นหินสูงใหญ่ ถือเป็นภาพปราสาทที่นักท่องเที่ยวคุ้นตา

kokura castle ปราสาทโคคุระ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะนั้น เป็นปราสาท 5 ชั้น ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแท้ๆ โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัย และป้อมปราการ ในช่วงปี 1602 สร้างโดยเจ้าเมืองตระกูล Hosokawa ที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้น ก่อนจะถูกไฟไหม้จากสงคราม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ ในช่วงปี 1959 จนถึงปัจจุบันนั่นเอง

โดยรอบๆ ตัวปราสาทนั้น เป็นที่ตั้งของสวนขนาดใหญ่ ซึ่งที่นี่ ถือเป็นอีก 1 จุดชมซากุระยอดนิยมของเมืองคิตะคิวชู ฟุกุโอกะ อีกด้วย นอกจากนี้ ปราสาท kokura castle ยังถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม ในการสร้างปราสาทอื่นๆ ในเวลาต่อมา ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย